Nasza firma posiada kompleksową ofertę dotyczącą usług geodezyjnych do realizacji których wykorzystujemy nowoczesne zaplecze technologiczne oraz sprzęt pomiarowy. Zakres naszych usług geodezyjno-kartograficznych obejmuje:

 • mapy do celów projektowych
 • niwelacje
 • geodezyjną obsługę inwestycji
 • tyczenia geodezyjne, pomiary realizacyjne
 • podziały nieruchomości, wznowienia znaków granicznych
 • geodezyjny monitoring przemieszczeń i odkształceń
 • pomiary i obliczenia objętości hałd, składowisk, bilanse robót ziemnych
 • geodezyjny pomiar powierzchni mieszkania, lokalu, domu do dowolnego celu
 • mapy, analizy, projekty GIS

Geologia inżynierska i geotechnika

Oferujemy profesjonalne badania gruntu przeprowadzane dla różnego rodzaju potrzeb budownictwa. Wykonujemy odwierty geologiczne, sondowania dynamiczne oraz badania laboratoryjne gruntów pozwalające prawidłowo zaprojektować posadowienie obiektów budowlanych. W ramach przeprowadzanych badań wykonujemy zgodnie z aktualnymi normami branżowymi oraz przepisami prawa szereg opracowań geologicznych i geotechnicznych takich jak:

 • opinie geotechniczne
 • projekty geotechniczne
 • dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • projekty robót geologicznych
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • dokumentacje hydrogeologiczne
 • inne opracowania z rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w formie sprawozdań, ekspertyz i raportów.

Hydrogeologia

W zakresie hydrogeologii zajmujemy się kompleksowym projektowaniem oraz dokumentowaniem ujęć wody podziemnej oraz otworów obserwacyjnych – piezometrów, a także dolnych źródeł dla pomp ciepła wykorzystujących ciepło Ziemi. Sporządzamy projekty robót geologicznych oraz dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne studni głębinowych.

Badania terenowe

W ramach prac terenowych wykonujemy:

 • odwierty geologiczne mechaniczne oraz ręczne
 • sondowania RKS przy pomocy próbników rdzeniowych o średnicy 40-80 mm
 • badanie zagęszczenia gruntu przy pomocy lekkiej sondy dynamicznej DPL
 • badania sondą udarowo-obrotową typu SLVT
 • kartowanie geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne
 • pobór prób wody i gruntu do badań laboratoryjnych oraz do badań sozologicznych
 • monitoring poziomu wód podziemnych
 • kierownictwo i dozór robót wiertniczych
 • odbiory geotechniczne w dnie wykopów
 • wpisy do dzienników budowy